Products

Chronicle Security Operations

The modern, AI-powered security operations platform for the modern SOC

ยกระดับความปลอดภัยด้วย Chronicle Security Operations

แพลตฟอร์มการดำเนินการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย (SOC) สมัยใหม่ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Google ที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับการมองเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับผู้โจมตีทางไซเบอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อให้ทีมงานด้านความปลอดภัยสามารถค้นหาและป้องกันภัยคุกคามล่าสุดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Security

จุดเด่นของ Chronicle Security Operations

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเร็วและขนาดของ Google

ค้นหาและป้องกันการโจมตี ได้อย่างรวดเร็ว

ยกระดับความสามารถและผลผลิตของทีมด้วย AI ที่สร้างสรรค์

Security

Why Chronicle Security Operations?

บอกลา SIEM แบบเดิม ๆ และต้อนรับแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ทันสมัย ด้วยขนาดและความเร็วของ Google ที่ลดจุดบอดด้านความปลอดภัย พร้อมข่าวกรองภัยคุกคามและ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของทีมคุณในการป้องกันการโจมตีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Transform SecOps to proactive cyber defense

เปลี่ยน SecOps เป็นการป้องกันทางไซเบอร์เชิงรุก

Eliminate blind spots

ขจัดจุดบอด นําเข้าและวิเคราะห์ความปลอดภัยของคุณ การวัดและส่งข้อมูลทางไกลในวงกว้างด้วยการเก็บรักษาข้อมูล 12 เดือน

Detect more, Engineer less

ใช้การตรวจจับที่คัดเลือกมาจาก Google และสร้างการตรวจจับของคุณเองที่รู้จักบริบทและรู้ถึงความเสี่ยงโดยใช้ Yara-L

Get to "ah-ha" quicker

เข้าถึง “ah-ha” ได้เร็วขึ้น ค้นหาข้อมูลของคุณด้วย “Google search” ที่รับรู้สาเหตุที่แท้จริงได้เร็วด้วยเครื่องมือสำรวจอย่างละเอียด

Work threats, not alerts

ใช้ประโยชน์จากกรณีที่มีภัยคุกคามเป็นศูนย์กลางที่ไม่เหมือนใคร ในการจัดการที่รวมการดําเนินการเชิงรับและเชิงรุกสําหรับนักวิเคราะห์โดยเฉพาะ

Get ahead of threat actors

รู้ทันผู้คุกคาม ผ่านการเชื่อมโยงการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลของคุณถูกละเมิดโดยภัยคุกคาม โดยจะได้รับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าจาก Mandiant

Respond with speed and precision

ตอบสนองด้วยความเร็วและความแม่นยํา สร้าง Playbook ที่หลากหลายเพื่อทํางานซ้ำ ๆ  โดยอัตโนมัติและลดความยุ่งยาก

Generative AI

Chronicle Security Operations

แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ใช้ประโยชน์จากพลังของคลาวด์ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม หรือ ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chronicle Security Operations และเริ่มต้นระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่า
  • Home
  • About Us
  • Solutions
  • Blog
  • Contact